Verantwoord ondernemen

Fineline QPI is een onderneming die zich verantwoordelijk voelt voor het milieu en de welzijn van de mensen die bij de onderneming werken. Fineline QPI houdt hier met zijn bedrijfsvoering rekening mee en laat zich hierdoor leiden bij het maken van beleidsbeslissingen. Deze verantwoordelijkheid van maatschappelijk verantwoord ondernemen strekt zich ook uit tot de bedrijven in de keten waarmee Fineline QPI nauw samenwerkt. Van deze bedrijven verlangt Fineline QPI dat ze verantwoord met het milieu omgaan en de medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken, waarbij ieder op een gelijkwaardige wijze behandeld wordt. Zo behoort een ISO14001-certificatie tot de norm en hebben een groot aantal bedrijven een OHSAS18001-certificatie. Tevens heeft Fineline QPI een programma waarbij zijn productielijnen geaudit worden op de toegepaste gedragscode. Een aantal processen en certificaties zijn hier beschreven.

ISO14001

ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagement-systemen op te zetten en te certificeren. Voor Fineline QPI is dit een belangrijk item. Hierbij kijkt Fineline QPI niet alleen naar de certificering maar ook naar de daadwerkelijke naleving en het verantwoord omgaan met de leefomgeving. Omgang met chemicalien en restmaterialen zijn even belangrijk als een verantwoorde omgang met water. Afvalwaterbehandelingssystemen zorgen voor een grote vermindering van de belasting van het milieu.

Arbo OHSAS 18001

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor arbomanagementsystemen. OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment series. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid.
Het arbomanagementsysteem helpt om gevaren en risico’s te identificeren en te evalueren, om ze vervolgens te verminderen. De basis voor het systeem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus. Fineline QPI ondersteunt de inspanningen van zijn productielijnen om volgens de OHSAS 18001-norm gekwalificeerd te zijn. Inmiddels is dat ook voor veel productielijnen het geval. OHSAS18001 heeft een nauw verband met de ISO9001 en ISO14001 standaarden.

REACH

EG-Verordening nr. 1907/2006 - REACH, de gecentraliseerde Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) vereenvoudigt de omgang met chemische stoffen. Deze wetgeving inzake chemische stoffen is voor heel Europa en is op 01 Juni 2007 in werking getreden. Volgens de REACH regelgeving dienen stoffen, zoals bijvoorbeeld zuren, metalen, oplosmiddelen, oppervlakteactieve stoffen en lijmen geregistreerd te zijn voor zover zij toegepast zijn in het product of productieproces.
Alle door Fineline QPI geleverde printplaten zijn conform de REACH regulatie en bevatten geen stoffen welke als "zeer zorgwekkende stoffen" (SVHC = Substances of Very High Concern) ingeschaald zijn.
Meer informatie: http://echa.europa.eu/
Fineline QPI REACH Declaration  

RoHS

De definitie en het doel van de RoHS-regelgeving is eenvoudig. De RoHS-regelgeving, ingevoerd in 2006, heeft tot doel het verminderen van het gebruik van bepaalde gevaarlijke substanties bij de vervaardiging van elektronica  als ook in het eindproduct. Ieder RoHS compliant component is getest op de aanwezigheid van Lood (Pb), Cadmium (Cd), Kwik (Hg), Hexavalent chroom (Hex-Cr), Polybrominated biphenyls (PBB), Polybrominated diphenyl ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) en Diisobutyl phthalate (DIBP). Voor Cadmium en Hexavalent chroom is het maximum kleiner of gelijk aan 0,01% van het basismateriaalgewicht. Voor Lood, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP en DIBP is het maximum kleiner of gelijk aan 0,1% van het basismateriaal-gewicht.

Elke RoHS compliant component mag maximaal 100 ppm kwik bevatten en er mag geen kwik toegevoegd worden tijdens de productie van de component. Geassembllerde printen worden voorzien van RoHS-compliant componenten en een RoHS-compliant soldeerproces wordt toegepast. Enkele gevallen, zoals medische- en defensieapparaten, zijn ontheven van de verplichting van RoHS-compliance. In dergelijke gevallen kan ook met lood-tin solderingen gemaakt worden.

Fineline QPI levert printplanten die RoHS-compliant zijn. Fineline QPI heeft veel kennis over RoHS -compliant solderen en verwerken van printplaten. Neem contact met Fineline QPI op indien u vragen heeft.
RoHS Statement Fineline QPI

Conflict minerals

Conflict Minerals zijn gedefinieerd in 2010 in de door de Amerikaanse wetgeving opgestelde Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Section 1502 (e) (4): CONFLICT MINERAL. Onder the 'conflict minerale'' wordt verstaan​​:
A. columbiet-tantaliet (coltan), cassiterite, goud, wolframiet, of derivaten daarvan, of
B. elke andere mineraal of derivaat waarvan, door de minister van Buitenlandse Zaken van de USA is bepaald, dat het gebruikt wordt ter financiering van het conflict in de Democratische Republiek Congo of een aangrenzend land.
Voor printplaten de volgende metalen kunnen nodig zijn voor de functionaliteit of voor de productie van het product: Tin (Sn), Goud (Au)
Tin wordt gebruikt voor een oppervlaktefinish en/of als een processstap in het productieproces.
Goud wordt gebruikt voor een oppervlaktefinish.
Fineline QPI statement betreffende DRC conflict minerals.

EICC

De EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) gedragscode is opgesteld door de elektronica industrie om een veilige werkomgeving en een gelijke behandeling van de werknemers te zorgen. Tevens richt de code zich op de verantwoordelijkheid voor het milieu en een efficiënte bedrijfsvoering.
De gedragscode geeft richtlijnen voor het stellen van eisen en de naleving van kritische  MVO(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-policies. Het EICC biedt tools om de naleving van de code te controleren, en helpt bedrijven de voortgang te rapporteren.

De gedragscode geeft richtlijnen in vijf kritieke gebieden van het MVO te weten:
• Arbeid
• Gezondheid en Veiligheid
• Milieu
• Management Systeem
• Ethiek

Adoptie EICC gedragscode

Elk bedrijf is vrijwillig in het aanvaarden van de EICC gedragscode. Bedrijven die de code aanvaarden moeten een proces ingaan waarbij het belang van de code wordt vastgesteld en het volledige commitment van het management is gegeven. Hierna volgt een proces van training van de medewerkers en de integratie van de gedragscode in de interne bedrijfsprocessen. Doel is te komen tot een continu proces van verbetering.
Fineline QPI is een onderneming die zijn bedrijfsprocessen en werkomgeving afgestemd heeft op de gedragscode. Maar ook werkt Fineline QPI actief met zijn partners samen om in de gehele keten de bedrijfs-processen volgens de gedragscode te laten verlopen en een veilige werkomgeving te garanderen met een gelijke behandeling van de werknemers. Onderdeel van dit proces zijn het uitvoeren van audits welke specifiek gericht zijn op de uitvoering van de gedragscode. 

Bekijk hier onze projecten

Neem direct contact op